Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών τηςΠεριφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως κατωτέρω:
1 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) υποβάλλει:
φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία)
υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 αναφορικά με την απασχόληση του στο φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από 13/2/2017 έως και 17/2/2017.