Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016.

2) Την υπ’αρ.37/23-12-2016(ΑΔΑ:6ΩΖΝ4690ΒΝ-ΣΥΡ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με θέμα 6 « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαριότητα-σίτιση» και την υπ΄αρ. 30 η /19-10-2016 (ΑΔΑ:70Ξ4690ΒΝ-Ε40) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με θέμα 4 ο «Πραγματοποίηση Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Λιβαδειάς».

3) Την υπ’αρ. 461/25-01-2017 Εγκριτική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα »
Αναρτήθηκε από THIVA NIKOLAS