Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκου σχετικά με την επίσπευση και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων


Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, με θέμα : «Επίσπευση και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Γ. Καταναλωτή- Γ.Γ. Βιομηχανίας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Το Υπουργείο μας προέβη στις παρακάτω θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που έχουν ως ακολούθως:..

* Ο ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέφερε απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, ιδίως μέσω των Υπηρεσιών μίας στάσης και εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Από 4-4-2012 λειτούργησε για πρώτη φορά η Υπηρεσία μιας στάσης.
* Ο ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 86/A) περιέχει πολλές διατάξεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στον Τύπο. Επήλθε απελευθέρωση του επαγγέλματος των Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, με ευκολότερη πρόσβαση στο επάγγελμα.
Επίσης με τον ως άνω νόμο, εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο μια νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που θεωρείται μετεξέλιξη της ΕΠΕ, με κύρια χαρακτηριστικά της την απλότητα στη σύστασή της, τον χαρακτηρισμό της ως κεφαλαιουχική, το ελάχιστό της κεφάλαιο που μπορεί να είναι και ένα ευρώ (1€), με καινοτομία την πολλαπλότητα των εισφορών που μπορούν να εισφερθούν σ΄αυτή και την πρωτότυπη διαμόρφωση της περιουσιακής της βάσης, βάσει της οποίας καθορίζεται η συμμετοχή των εταίρων σ΄αυτή με εισφορές που μπορεί να είναι εξοκεφαλαιακές, όπως εργασία και εγγυητικές εισφορές για τις οποίες οι εισφέροντες παίρνουν εταιρικά μερίδια ίσης αξίας με τα λοιπά μερίδια του κεφαλαίου, συμμετέχουν στα κέρδη και δεν αποτελούν εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης στον ΟΑΕΕ όχι όλων των εταίρων όπως είναι στις λοιπές εταιρείες αλλά μόνο του διαχειριστή.
Επίσης με την ΚΥΑ Κ2-828(ΦΕΚ 216/Β/05-02-2013) καθιερώθηκε ο θεσμός των προτυποποιημένων καταστατικών που ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των καταστατικών της ΑΕ, της ΕΠΕ, της ΙΚΕ, της ΟΕ και της ΕΕ, το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία μιας στάσης αν πρόκειται για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ(όπου απαιτείται) και από τους ιδρυτές αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες διαφορετικού τύπου εταιρείες και είναι προσπελάσιμο στο διαδυκτιακό τόπο του ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.

Aπό τις προαναφερόμενες θεσμικές παρεμβάσεις προκύπτουν τα εξής οφέλη :
* Μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών επιβαρύνσεων.
* Μείωση του κόστους σύστασης για τις επιχειρήσεις και εξοικονόμηση χρόνου, τόσο της διοίκησης όσο και των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε το με αριθ. πρωτ. 4692/09-04-2013 σχετικό με το θέμα έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ευαγ. Μπασιάκο, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΥΜΔ, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με το Ν. 3982/2011 (143 Α’), έχουν επέλθει τροποποιήσεις στην διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που έχουν απλοποιήσει και επιταχύνει σημαντικά τη σχετική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα: για την λειτουργία πλήθους δραστηριοτήτων (εργαστήρια, μονάδες χαμηλής όχλησης, αλλά και μονάδες μέσης εφόσον έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή) προβλέπεται Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα (συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά) αντί αδείας, ενώ αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης στη χώρα, δηλαδή από την λογική του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» υιοθετείται το μοντέλο «πρώτα αδειοδοτώ» (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το Δημόσιο) και «μετά ελέγχω».
Επίσης, μειώθηκαν και προσδιορίζονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση οφείλει να απαντήσει στα αιτήματα αδειοδότησης των επιχειρηματιών (σχετ. άρ. 25 παρ. 2 και 6 Ν. 3982/2011, άρ. 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 Υπουργικής Απόφασης με αρ. οίκ. 483/35/Φ.15/2012-ΦΕΚ 158 Β’/2012).
Επίσης για πολλές δραστηριότητες δεν υπάρχει πια υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αλλά η προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται πλέον μέσω της τήρησης εκ μέρους της επιχείρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), δηλαδή δεσμεύσεων, προδιατυπωμένων γενικά και ανά κλάδο δραστηριότητας στην ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275Β’/2012), τις οποίες αναλαμβάνει ο φορέας της επιχείρησης να τηρεί, αντί να υποβάλλεται σε άλλη μια διαδικασία έκδοσης διοικητικής πράξης (ΑΕΠΟ). Μάλιστα ορισμένα εργαστήρια εξαιρούνται εντελώς από κάθε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Εξάλλου, προβλέπονται ρυθμίσεις που ορίζουν μεγαλύτερη διάρκεια της ΑΕΠΟ κάτω από προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία των επιχειρήσεων (από 5 συνήθως σε 10 έτη, όριο το οποίο αυξάνεται στα 14 έτη για φορείς που έχουν πιστοποίηση κατά EMAS).
Δυνάμει του άρθρου 27παρ. 4 Ν. 3982/2011 εκδόθηκε το υπ’ αρ. 126/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 227 Α’), με το οποίο συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τη διενέργεια, για λογαριασμό της Διοίκησης, περιοδικών επιθεωρήσεων, αλλά και επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης.
Τέλος μεγάλη καινοτομία του προαναφερθέντος νόμου είναι η πρόβλεψη ότι Αδειοδοτούσες Αρχές θα μπορούν να αποτελούν πια (πέραν των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων) και τα Επιμελητήρια και το ΤΕΕ (άρ. 35 Ν. 3982/2011), γεγονός που σαφώς θα συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης. Ήδη το σχετικό Π.Δ. για το ΤΕΕ προωθήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση, ενώ το Σχέδιο Π.Δ. περί αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και επίκειται η προώθησή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για γνωμοδότηση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ