Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ !!! Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ '' ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΗΒΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ '' ΓΙΑ ΤΗΝ '' ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΕΙΑ '' !!!


Συνεδριακό Κέντρο Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων
Αίθουσα '' Αλέξανδρος Κοφίνης ''
Πραγματοποιήθηκε από τό '' ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΘΗΒΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ ''

η άκρως ενδιαφέρουσα Ημερίδα με θέμα :
Τό Αρχαίο Δημητριακό ΖΕΙΑ , τό Σήμερα καί πώς μπορούμε
νά τά γνωρίζουμε όλα γιά τήν ΖΕΙΑ καί τήν αξία της .
Ομιλητής ήταν ο γνωστός Πρωτοποριακός Μελετητής -
Συγγραφέας - Διατροφολόγος κ. Μιχάλης Γρηγορίου .
Συντονιστής τής Εκδήλωσης ήταν ο εκπρόσωπος τού δραστήριου Νεοσύστατου Θηβα'ι'κού Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Νίκος Χατζηδούρος , ο οποίος έδωσε τό λόγο στόν Πρόεδρο τού Συλλόγου κ. Γιώργο Πέππα , ο οποίος καλωσόρισε καί ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του και στη συνέχεια ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε με τρόπο μοναδικό στο Αρχαίο αλλά
'' Απαγορευμένο '' Δημητριακό ΖΕΙΑ , το οποίον τόσο πολύτιμο είναι για την υγεία μας , αλλά ελέω παγκόσμιων συμφερόντων είναι δυσεύρετο στις ημέρες μας.
Στο τέλος τής ομιλίας ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό στις οποίες ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε κατατοπιστικές απαντήσεις . Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Καλλικρατικό Δήμο Θηβαίων , τον οποίον και εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης .
*** Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στό '' ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΘΗΒΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ '' διότι από τά πρώτα βήματα τής δράσης του
αποδεικνύει ότι στόχο καί σκοπό έχει νά αναδείξει ουσιώδη αλλά καί '' Απαγορευμένα '' θέματα πού έχουν σχέση μέ τόν
Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό   thivaonlineΑκολουθεί Αφιέρωμα στήν '' Απαγορευμένη ΖΕΙΑ '' !!!
Ζέα ή Ζειά: Η απαγορευμένη για μας τροφή των αρχαίων Ελλήνων και ο μυστικός βιολογικός πόλεμος...
Ζειά ή Σιτάρι; Βιολογικός πόλεμος,.....εναντίων των Ελλήνων;
Όμάδα επιστημόνων έφθασε εις τήν Θεσσαλονίκην,
όπου εύρισκες τότε ανθρώπους άπό όλες τις φυλές.
Ήρεύνησε προσε­κτικά και έδημοσίευσε τό 1922
τό πρώτο σύγγραμμα διά τις ομάδες αίματος και
τις ιδιαιτερότητες εκάστης. Οί Έλληνες είναι κατά
πλει­οψηφία "0" ομάδος και οί υπόλοιποι "Α" ομάδος,
οί Χάζαροι είναι "Β" ομάδος κ.λπ. Αρχάς του 1923
στέλνουν εις τήν Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών
διά νά εξετάσει τήν διατροφήν τών Ελλήνων,
επηρε­ασμένη άπό τόν Ιπποκράτη, ό όποιος έλεγε εις τους ασθενείς
"φάρ­μακο σου είναι ή τροφή σου". Άρα αυτοί έσκέφθησαν, έχει
καθιερώ­σει εις τόν Έλληνα υγιεινή διατροφή, ποια είναι όμως ή βασική τροφή;


Οί ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική τροφή τών Ελλήνων είναι
τό ψωμί. Τό ψωμί όμως τών Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι άπό σιτάρι.

Είς τά χημικά εργαστήρια συνέκριναν γρήγορα αλεύρι άπό Ζειά και Σιτάρι
καί μέχρι τό 1926 διαπιστώνουν ότι:
Είς τόν εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει ένας αδένας μεγέθους διδράχμου
τόν όποιον ονόμασαν "Αμυγδαλή" ή "Αμύγδαλα". Αυτός ό άδέν δημιουργεί
τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν είς τους ανθρώπους με 300 διαφορετικές
πρωτεΐνες (Αμινοξέα). Αυτές οί πρωτεΐνες διά νά συνδεθούν μεταξύ των
καί νά δημιουργήσουν τά συμπλέγματα της μνήμης καί νά διατηρηθούν
αυτά είς τόν χρόνον, χρειάζονται μίαν δύναμιν, μίαν κόλλα, διά νά κολλήσουν
(λεπτομέρειες περί μνήμης είς τό "Αφύπνισις"). Αυτήν τήν κόλλα τήν
προσφέρουν οί τροφές μας καί τήν ονομάζουμε πρωτεΐνη στηρίξεως,
πού σημαίνει συγκόλλησις καί σταθεροποίησις τής μνήμης.
Τό ψωμί πού τρώμε άπό τό Σιτάρι έχει τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες
στηρίξεως άπό τό ψωμί άπό τη Ζειά. Εδώ ακριβώς έγκειται καί ή διαφορά τους.

Είς τό Σιτάρι υπάρχει άφθονη ή γλουτένη. Ή γλουτένη είναι μία ισχυρή κόλλα
καί χρησιμοποιείται ώς φυσική κόλλα ύπό τών ανθρώπων στην καθημερινή
ζωή των. Ή γλουτένη όμως ώς πρωτείνη - στη­ρίξεως- (συγκόλλησις) τών
πρωτεϊνών του εγκεφάλου διά τήν δημιουργίαν τής μνήμης είναι καλή μέν,
διότι δημιουργεί ίσχυράν μνήμην, αλλά περιορισμένην, διότι συγκολλά
περισσότερες πρωτεΐνες των απαιτουμένων και περιορίζει τό απόθεμα αυτών.
Αποτέλεσμα είναι να περιορίζει την μνήμην εις πολύ λίγες εικόνες.
Έτσι καταστρέφει τήν φαντασίαν και τό δημιουργικό πνεύμα.
Είναι δε εγκληματική, διότι έμμεσα καταστρέφει τήν ύγείαν και τό πνεύμα,
τήν πρόοδον και τον πολιτισμόν του ανθρώπου.Ή γλουτένη του σιταριού
καταστρέφει τήν ύγείαν, τό πνεύμα, τήν μεγαλοφυίαν, τον πολιτισμόν της
άνθρωπότητος, διότι ώς ισχυρή κόλλα έπικολλάται εις τά τοιχώματα όλων
τών αγγείων πού διέρχε­ται, πεπτικούς σωλήνες, έντερα, φλέβες, αρτηρίες κ.λπ.
Ένεκα τούτου παρακωλύει τήν σωστήν πέψιν, κενώσεις και κυκλοφοριαν
του αίματος, μέ τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις είς τήν ύγείαν.
Είς τόν εγκέφαλον ώς πρωτεΐνη στηρίξεως κολλά ισχυρά τις πρωτεΐνες
τής μνήμης μέ αποτέλεσμα, ό,τι παραστάσεις και ιδέες έβίωσεν τό παιδί
είς τήν ήλικίαν 3-7 ετών, όσο λανθασμένες καί άν είναι, όσο πιό δυνατές
και ξεκάθαρες αποδείξεις περί πλάνης του και άν του παρουσιάσεις αργότερα,
δεν πρόκειται ώς ενήλικας νά άπορρίψη τις αποθηκευμένες μνήμες
και δοξασίες του περί θεού, πολιτικής, κ.λπ.

Δι’ αυτό ακριβώς οί θρησκείες, οι Δικτάτορες, οι έξουσιασταί μας μέ διάφορα
τεχνάσματα καί ωραία λόγια προσπαθούν νά ποδηγετήσουν τά παιδιά άπό
μικρή ηλικία και έσοφίστηκαν τά κατηχητικά, τις πολιτικές νεολαίες.
Οί Δικτάτορες καί οί Τραπεζίτες είσήγαγον τήν πολιτικήν είς τά σχολεία
μέ πρόφασιν, δήθεν, τήν προπαρασκευήν ενήμερων πολιτών, ενώ
στην ουσία εκπαιδεύουν τυφλούς δούλους του τραπεζικού συστήματος.
Όποιος από εσάς πιστεύει είς τήν ανεξάρτητον σκέψιν τών ανθρώπων,
ας άγωνισθή διά τήν κατάργησιν του συνδικαλισμού είς όλα τά σχολεία,
πλην πανεπιστημίων.

Επομένως ή γλουτένη του σιταριού είναι καί ή τροχοπέδη τής εξελίξεως
καί του πολιτισμού. Ταυτοχρόνως, τροχοπεδεί και τήν έλευθέραν σκέψιν καί
πνευματικήν άνοδον του άνθρωπου και τόν καθιστά δούλον του ιερατείου,
του κατεστημένου, διότι αγωνίζεται και θυσιάζεται δια αξίες πού του ενέπνευσαν
τά οργανωμένα συμφέ­ροντα και όχι ή φύσις. Είναι όλοι οι αγώνες του εναντίον
των φυσικών νόμων.Αντίθετα ή πρωτεΐνη στηρίξεως της Ζειά (πληθυντικός Ζειαΐ)
δια­σπάται από τά ένζυμα και αφομοιώνεται σάν καλή τροφή άπό τόν οργανισμό
.Αυτό τό χαρακτηριστικό της την κάνει πολύτιμη εις τόν ανθρώπινο οργανισμό.
Διότι ενώ χρησιμεύει ώς πρωτεΐνη "στηρίξεως" (συγκόλλησις - σταθεροποίησις)
εις τις πρωτείνες μνήμης του εγκεφάλου, δεν μπλοκάρει αυτόν, δέν δημιουργεί
σταθερές και άναλοίωτες ενώ­σεις σάν βαρύδια στον έγκέφαλον, ώς ή γλουτένη
του σιταριού, και αφήνει τόν εγκέφαλο νά λειτουργή ελεύθερα νά συλλαμβάνη,
νά σκέπτεται νέες ιδέες, δοξασίες, νά δημιουργεί όνειρα, φαντασία, επιστήμη, κ.λπ.

Οί αρχαίοι Έλληνες τό εγνώριζαν πολύ καλά αυτό, δι' αυτό εκτρέφοντο μόνο
μέ Ζειά εγνώριζαν ότι ή Ζειά τρέφει τό πνεύμα. Αυτό μας τό λέει ό Αισχύλος
εις τό ύμνον του προς τήν Δήμητρα:
"Δήμητερ ή θρέψασα τήν έμήν φρένα είναι με άξιον
τών σων μυστηρίων"(Αισχύλος)

Επίσης δέν φράσσει τά αγγεία πού διέρχεται, φλέβες, αρτηρίες, κ.λπ.
Δέν παρουσιάζει τις πολλές ασθένειες πού παρουσιάζει ή γλουτένη.
Έπί πλέον ή Ζειά περιέχει άφθονα βιταμίνη Ο και πολλά ιχνοστοι­χεία
πού χρειάζεται ό οργανισμός μας, συν τό άμινοξύ "Λυσίνη" τό πολυτιμωτατο
συστατικον δια τόν οργανισμό μας, πού σήμερα οί άνθρωποι τό αγοράζουμε
πανάκριβα ώς συμπλήρωμα τής διατροφής μας, ένώ θά τό είχαμε
άπό τό ψωμί της Ζειάς δωρεάν.

Η Ζειά: 1.- Βοηθάει στην άπορρόφησιν τών θρεπτικών συστατικών
(ca, mg) κ.ά.2.- Καταστέλλει τις φλεγμονές πού χρονίζουν στον οργανισμό
καί καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα. 3.- Καταστέλλει τα ένζυμα του καρκινικού
κυττάρου (εμποδίζει τήνανάπτυξιν και μετάστασιν του καρκίνου).
4.- Περιέχει τό βασικό αμινοξύ Λυσίνη (Lycin) πού ενισχύει τόανοσοποιητικό
σύστημα και είναι τό βασικό στοιχείο στηνβιοχημική λειτουργία του εγκεφάλου.
Έκτος των ανωτέρω τά άρτοπαρασκευάσματα άπό αλεύρι Ζειάς είναι εύγεστα
καί άσυγκρίτως νοστιμότερα άπό τά αντίστοιχα μέ αλεύρι σιταριού.
Έάν δέ φάτε ψωμί ή μακαρόνια άπό Ζειά θά ερωτήσετε, τον κρέμασαν
οι Έλληνες αυτόν που τους έστέρησε αυτήν τήν ασύγκριτη άπόλαυσιν;

Θά πάρετε τήν άπάντησιν ότι, του στή­νουν συνεχώς ανδριάντες σέ πλατείες,
στην Βουλή, και δίδουν τό όνομα του στις λεωφόρους γιά νά μην τό ξεχάσουν ποτέ.
Καί τότε θά διερωτηθήτε, τί φταίει; Νά φταίει άραγε ή μεγάλη πανουργία
καί εμπειρία των κοσμοκρατόρων μόνον, ή μήπως ή δουλικότης των
μωροφιλόδοξων και λοιπών οργανωμένων στις μυστικές εταιρείες των;
Νομίζω πώς όλα αυτά δέν θά ήσαν αρκετά νά τυφλώσουν τον λαό μας καί
δέν θά έπετύγχανον, έάν δέν υπήρχε τό ακαλλιέργητο, τό πρωτόγονο ΕΓΩ του,
τό όποιο αντιδρά σκληρά καί δέν δέχεται τό αντίθετο, όσο καθαρά καί άν απόδειξης
τήν πλάνην του.Μέ τό ακαλλιέργητο ΕΓΩ δέν δύναται νά παραδεχθή ότι οί γονείς
του έπλανήθησαν, διότι τότε αισθάνεται ότι μειώνεται ή προσωπικότης του
καί τό κύρος του, ένώ τό καλλιεργημένο ΕΓΩ, όταν πεισθή ότι έπλανήθη
τό παραδέχεται αμέσως μέ ψηλά τό κεφάλι καί υπερή­φανα, διότι έτσι
νοιώθει ότι είναι ισχυρό, επειδή επεβλήθη τών ενστί­κτων καί τής μικροπρέπειας.

Ερευνώντας ή επιτροπή, πού αναφέραμε πιό πάνω, τό διαιτολόγιο τών
αρχαίων Ελλήνων έμεινε έκπληκτος. Οί αρχαίοι δέν έτρωγαν ψωμί άπό σιτάρι.
Τό σιτάρι τό είχαν ώς τροφή τών ζώων καί τό (ονό­μαζαν πυρρό. Έτρωγαν μόνον
ψωμί άπό Ζειά ή Κριθάρι καί έν ανάγκη μόνον από κριθάρι ανάμεικτο με Σιτάρι
. Ό Μέγας Αλέξανδρος έτρε­φε την στρατιάν του μόνο μέ Ζειά, διά νά είναι οι άνδρες
του υγιείς και πνευματικά ανεπτυγμένοι. Αν οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν
ψωμί άπό σιτάρι δέν θά είχαν τόσο ύψηλήν πνευματικήν άνάπτυξιν.

Μόλις οι κοσμοκράτορες έδιάβασαν αυτήν τήν έκθεσιν τής επι­τροπής, δίδουν
εντολή το 1928 νά αναιρεθή αμέσως ή καλλιέργεια Ζειά στην Ελλάδα, και μόνον
στην Ελλάδα. Διά νά μειώσουν μέ το σιτάρι τήν πνευματικήν άνάπτυξιν των Ελλήνων,
μειώνοντας τήν άντίληψίν τους και οργανώνοντας ταπεινήν έκπαίδευσιν των
παιδιών τους καί διδάσκοντας τις πολιτικές τους εις τά σχολεία και
πολιτικοποιούντες τα εις τά κόμματα που αυτοί ελέγχουν απόλυτα,
για νά ποδηγετήσουν πλήρως εις πρώτον χρόνον τους Έλληνας.
Ενώ τώρα αναμειγνύοντας τους μέ αλλοδαπούς, θέλουν νά τους
εξαφανί­σουν τελείως. Ναι άλλα πώς θά τό επιτύχουν αυτό;

Αμέσως δίδουν έντολήν είς τόν τέκνον των τον Βενιζέλο νά έπιστρέψη στην
Ελλάδα καί νά εξαφάνιση τήν Ζειά. Οπότε βλέπουμε τόν Βενιζέλο νά έπιστρέφη
στην Ελλάδα μετά άπό 8 χρόνια αυτοε­ξορίας του, νά άνασκουμπώνεται και
νά ορμά σάν λέων κατά τής Ζειάς.Μέσα σέ 60 χρόνια μόνον ήλλοίωσαν τήν
πνευματικήν ύπεροχήν του σκέπτεσθαι τών Ελλήνων, τους έκαναν αδιάφορους,
άβουλους, μέ μετρίαν αντίληψιν και φιλάσθενους καί τώρα μέ τους αλλοδαπούς
επιδιώκουν τόν πλήρη εξαφανισμό τής φυλής των, ένώ συγχρόνως ξοδεύουν
δισεκατομμύρια δολλάρια οι φιλεύσπλαχνοι διά νά μην εξαφανισθούν
οί οχιές, κόμπρες, πάντα καί άλλα ζώα καί ερπετά.
Η μυστική τροφή των θεών
Όλα τά ανωτέρω περί Ζειά, γλουτένης καί σωστής
διατροφής μέ λεπτομέρειες
καί τάς παραμέτρους όλων αυτών καί τήν ύγιεινήν
θά τά βρήτε είς τά εμπνευσμένα
καί καλομελετημένα βιβλία "Τό Όλον" καί τό «ΌΛ-ΟΝ»
Ένα βιβλίο γιά τήν "ΊΑΣΗ",
του πρωτοποριακού μελετητή Μιχάλη Γρηγορίου..
Προς τό τέλος του 1928 ό "Εθνάρχης" μας Βενιζέλος, προφανώς μετά άπό κάποια
εντολή, μέ της Αμύνης τά Παιδιά, τυφλά εις τον νουν καί την κρίσιν, και διψασμένα
τό πώς νά ευχαριστήσουν καλλί­τερα τόν άρχηγόν των έκήρυξαν τόν πόλεμον
κατά της Ζειάς καί, έφορμήσαντες ακαταμάχητοι, ένίκησαν νίκην λαμπράν
και εις βραχύτατον χρόνον 4 ετών δεν υπήρχε εις την Ελλάδα ούτε ένα
σπυρί Ζειάς γιά σπόρο.Είπαν εις τόν λαό ότι ή Ζειά είναι ζωοτροφή, δι' αυτό
τά λεξικά την γράφουν έκτοτε ζωοτροφή και ότι είναι βλαβερή στην υγεία.
Αυτό τό πρόβαλαν έντονα τά ΜΜΕ καί σέ 4 χρόνια έξηφανίσθη η Ζειά.

Όλοι οί Έλληνες εγκατέλειψαν τήν Ζειά μόνον ένας άπό όλους κράτησε
σπόρο Ζειάς. Καί σήμερα 2010 καλλιεργεί Ζειά μόνον ένας ό Γ.Α. είς ένα
χωριό καί κατασκευάζει μακαρόνια άπό αλεύρι Ζειάς, τά όποια είναι υπερβολικά
νοστιμώτερα άπό τά μακαρόνια του σίτου.Τήν έπιθεσίν του κατά τής Ζειάς
ό "εθνάρχης" μας τήν ήρχισε μέ τήν αθρόα εισαγωγήν αλεύρων σίτου
ύπό τών φίλων του.
Οί φίλοι του έγιναν πάμπλουτοι καί έξέσπασε τότε τό μέγα διά τήν έποχήν
και γνωστό ώς "Σκάνδαλο τών αλεύρων". Μέσα είς 4 χρόνια οί Έλλη­νες είχαν
ξεχάσει τήν Ζειά τελείως καί οί φίλοι του Βενιζέλου έγιναν δισεκατομμυριούχοι
άπό τήν εισαγωγή τών αλεύρων του σίτου."Αν σήμερα θελήσετε νά επαναλάβετε
αυτό γιά τό σιτάρι ή κριθάρι ή κάτι άλλο, δέν θά τό πετύχετε ούτε σέ 50 χρόνια.
Τόσο πολύ είχε τυφλώσει καί πειθαρχήσει ό Βενιζέλος τους οπαδούς του.

Αυτό βέβαια είναι εχθρική ψυχολογία. Θέλουν τους οπαδούς τους τελείως τυφλούς
στην σκέψιν καί δούλους. Καί δέν ήρκέσθη μόνον είς τήν έξαφάνισιν του
σπόρου ό "εθνάρχης" μας, επέτυχε νά σβήση τήν Ζειά από τήν μνήμην
καί τήν γλώσσαν τών Ελλήνων. Αυτό θά πή τέλειον έγκλημα.

Αποδείξεις: Εσείς έγνωρίζατε τήν λέξιν Ζειά πριν λίγα χρόνια, όταν ήρχισε
νά προβάλεται άπό εμάς στά κανάλια; Εύρήκατε τήν λέξιν σέ λεξικό πού
συντάχθηκε μετά τό 1930; Δεν θά τήν εύρητε, μήν ψάχνετε. Άλλα και αν
κάπου τήν εύρητε, θά τήν έξηγεί ώς ζωοτροφή... Μόνον εις τυχόν ανατυπωθέντα
παλαιά λεξικά θά τήν εύρητε, ή εις τό των Άγγλων "LINDELL SCΟΤΤ", τό όποιον
δέν τήν εξηγεί σωστά. Εις τό "ΗΛΙΟΣ" πού είναι πιο ενήμερο και σοβαρό λεξικό
γράφει: Ζειά ή Ζέα... τήν Ζέαν τήν μάϊδα πού είναι ό γνωστός αραβόσιτος
και κοινώς αραποσίτι". Αραβόσιτος όμως είναι κοινώς τό Καλαμπόκι.
Ή Ζειά όμως ώς φυτό είναι κάτι σάν σιτάρι και κριθάρι, δέν έχει καμμία σχέσιν
στην όψιν μέ τό καλαμπόκι, άλλα και τό σπυρί του είναι ώς του σιταριού πιό
πεπλατυσμένο καί χονδρό.
Ή Ζειά μέ τον Σΐτον είναι όπως ή Νερατζιά μέ τήν πορτοκαλιά
Ή Ζειά μέ τον Σΐτον είναι όπως ή Νερατζιά
μέ τήν πορτοκαλιά. Αν άπό άπόστασιν
50-1ΟΟμ. κοιτάζεις τήν Νερατζιά είναι όμοια
μέ τήν πορτοκαλιά. Καί τό νεράτζι μέ τό
πορτοκάλι, ένώ έξωτερικώς είναι όμοια,
εις τήν πραγματικότητα έχουν μεγάλες
διαφορές εις τά συστατικά των.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει καί μέ τους
σπόρους της Ζειας και του Σιταριού.
Δέν θά έκανε ό Ι. Πασσάς αυτό τό λάθος,
έάν δέν έξηφάνιζε και τήν βιβλιογραφία
περί Ζειά ό "εθνάρχης" μας, όπως
ό Σαούλ - Παύλος τήν βιβλιογραφία
των αρχαίων Ελλήνων.

Εκεί όμως πού έμεινα εμβρόντητος
είναι όταν διάβασα τήν "Οδύσσεια" ραψωδία δ (4)-603-604, τό αρχαίο:
"Ω έν μέν λωτός πολύς, έν δέ κύπειρον πυροί τε ζειαί τε ίδ' εύρυφυές κρίλευκον".
Ό Κ. Δούκας ερμηνεύει:
"όπου υπάρχει τριφύλλι πολύ, καί κύπερι, καί σιτάρια καί ζωοτροφές κι εύρύφυτο
κριθάρι λευκό". Πώ! Πω!... Ό κ. Δούκας ό έκλεκτώτερος ερμηνευτής έκανε λάθος;
Ένώ οί "Ελληνες χρησιμοποιούσαν πυρούς (σιτάρια) γιά ζωοτροφές καί τήν ζειά
γιά ψωμί, ερμήνευσε τήν ζειά ώς ζωοτροφές, διότι ό Βενιζέλος είχε εξα­φανίσει
από τήν βιβλιογραφίαν καί άπό τήν μνήμην τών Ελλήνων τήν ζειά ή ζέα.
Τό δημητριακό Ζειά η φύσις τό έδώρισε είς τους λαούς του Αιγαίου. Αργότερα
οί Έλληνες μετανάστες τό μετέφεραν καί είς άλλες χώρες. Τό σιτάρι ήτο φυσικό
δημητριακό τών βορείων περιοχών. Οί Έλληνες τό έφεραν είς τήν Ελλάδα καί
τό έκαλλιέργησαν ώς ζωοτροφή, αρκετά χρόνια πρό του Τρωικού Πολέμου,
όταν ήρχισαν τό εμπόριο μέ τις βορεώς του Ευξείνου Πόντου χώρες.
Οι Βόρειοι λαοί αντί χρημάτων, που δέν είχαν, έπλήρωναν τα είδη πού
ήγόραζαν άπό τους Έλληνας έμπορους μέ σιτάρι και έτσι ήλθε εις την
Ελλάδα τό σιτάρι.

Εις τό διαδίκτυο, έάν γράψετε τήν λέξιν "Ζειά", θά εκπλαγείτε. Θά διαβάσετε
πάρα πολλά, εις τήν παράγραφο "ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ" (ύμνοι Όρφέως, Ομηρικά έπη, Μύθοι),
διαβάζουμε: «Ή πόλη τών Αθηνών ονομα­ζόταν και Ζείδωρος, διότι έπί
του εδάφους της έκαλλιεργειτο έκτος άπό τήν έλαία και τό δημητριακό ζειά.
Τό ζειά μέ τό ζήτα δηλώνει ζωή, μέ τό εψιλον γιώτα τήν μακρά πορεία και
μέ τό άλφα που είναι τό πρώτο στοιχείο τό άριστον, τήν παρουσία του Αιθέρα
(τό στοιχείο πού βρίσκεται παντού και δομεί τά πάντα είναι ό Αιθέρας),
άρα ζειά σημαίνει μακροζωία». Τήν Ζειά φορτωεκφόρτωναν άπό ένα λιμάνι
του Πειραιώς που έξ αυτής έλαβε τό όνομα Ζέα, και μέχρι σήμερα
τό λιμάνι ονομάζεται Ζέα. Και τώρα πώς επεβλήθη ή ζειά νά ερμηνεύεται
εις ορισμένα λεξικά ώς ζωοτροφή.

Εις τό διαδίκτυο χειριζόμενοι τήν λέξιν "Ζειά" εις τήν ΙΛΙΑΔΑ - ραψωδία Ε,
στίχοι 121-240 διαβάζουμε:
«...παρά δέ σφίν έκάστω δίζυγες ίπποι έστάσι κρί λευκόν έρεπτόμενοι και
όλύρας» (195). Πιό κάτω ό μετα­φραστής, ελαφρά τή συνειδήσει,
ή καλοπληρωμένος μεταφράζει: «...εις κάθε αμάξι είναι σιμά ζευγαρωτά
πουλάρια, στέκουν και τρώγουν τήν ζειά και τό λευκό κριθάρι».
Έδώ δολοφονείται ή Ζειά, διότι ό μεταφραστής, μεταφράζει τήν ζωοτροφή
"όλύρας" εις "ζειά". Οι μεταγενέστεροι αντιγράφουν από αυτό
ζειά = όλύρας = ζωοτροφή, ένώ ό Όμηρος εγνώριζε και τά δύο, ζειά και όλύρας,
και έγραφε πάντα τό ορθόν, αυτό που ήθελε και έπρεπε νά διδάξη.
Έδώ γράφει σαφώς: «κρι λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας».
Όχι ζειά, όπως ελαφρά τήν συνείδησιν και βαρυτάτην άγνοια γράφουν
οι μεταφρασταί.
Γ. Γ. Αϋφάντης - Ο ιστορικός εμπαιγμός
Από τις έρευνες που έκανα, κατέληξα ότι όλύρα ώνόμαζαν τόν
σημερινόν "Οροβον κοινώς ρόβην ή τό ρόβι. Πρόκειται διά τήν
πιό δυνατή και αγαπητή εις τά ζώα τροφή. Ομοιάζει μέ τό βίκο (άγριαρακά).
Είναι ή πιό θρεπτική τροφή τών ζώων, άλλα είναι βλαβερή διά τόν άνθρωπον.
Ή όλύρα εκαλλιεργείτο από αρχαιοτάτων χρόνων εις την Ελλάδα ως ζωοτροφή.
Ήτο μεσογειακό φυτό (Λεξικό "ΗΛΙΟΣ", λήμμα Όροβος). Είναι λογικόν
νά κατάληξη μέ τόν χρόνο ή όλύρα εις όροβο. Εις τό λεξικό "LINDELL SCΟΤΤ"
θά τήν βρήτε ώς Σίκαλιν η Αγριοσίκαλιν, αυτήν τήν σύγχυσιν έκαλλιέργησαν
οι φιλέλληνες... διά νά ξεχά­σουμε τήν Ζειά.

Ή Ζειά καλλιεργείται σήμερα εις πολλές χώρες τής Ευρώπης και εις τόν Καναδά
εις μεγάλην εκτασιν, φέρει δέ όνομα ανάλογο τής γλώσσης έκαστης χώρας.
Οι Ιταλοί τήν ονομάζουν Faro, οί Γερμανοί Dingel, κ.τ.λ.
Οί Έλληνες εισάγουμε σήμερα αλεύρι Ζειά άπό τήν Γερμανία μέ τό όνομα Ντίνγκελ,
ώς μή περιέχον γλουτένη, αντί 6,45 Εύρώ, ήτοι τό αγοράζουμε
Δέκα φορές άκριβώτερα άπό τό σιταρένιο.

ΠΗΓΗ: Γ. Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ» ΣΣ. 443-451
Ζέα ή Ζειά: Η απαγορευμένη για μας τροφή των αρχαίων Ελλήνων και ο μυστικός βιολογικός πόλεμος...
Ζειά ή Σιτάρι; Βιολογικός πόλεμος,.....εναντίων
των Ελλήνων;

Τό έτος 1928 απηγορεύθη σταδιακά
και μέχρι το 1932 κατηργήθη τελείως
η καλλιέργεια της Ζιάς στήν Ελλάδα.
Ακολούθησε η καλλιέργεια τού
μεταλλαγμένου σίτου. Σκοπός
της ενεργείας αυτής, τι άλλο;
Η αποβλάκωση τών Ελλήνων.
Όπως είπε ένας ερευνητής στην
Αγγλία τα μεταλλαγμένα προκαλούν
συρίκνωση τού εγκεφάλου,
σε πειραματόζωα.
Οι Έλληνες από πότε υφίσταντε
βιολογικό πόλεμο;

Υπάρχουν ζυμαρικά ζέας,
νοστιμότατα Ιταλικά, καί αλεύρι ντίνκελ, απο ζέα, είμαι ύπέρ των
Ελληνικών.... προϊόντων, όμως δεν είμαι βλάκας τελείως.
Επιπλέον τό αλεύρι πού τρώμε περιέχει γλουτένη πού φράσει τις αρτηρίες.
Υποπτεύομαι ότι η αλματώδης αύξηση τού διαβήτη καί η παχυσαρκία, έχουν
άμεση σχέση μέ το μεταλλαγμένο σιτάρι.
Φτιάξτε ψωμί μόνοι σας από αλεύρι ντίνκελ. Νά τούς αναγκάσουμε
νά βάλλουν τα μεταλλαγμένα.... εκεί που ξέρουν

Αυτό πού κρατά η Θεά Δήμητρα στά αγάλματα καί γλυπτά, δεν είναι σίτος
είναι Ζέα.
Κατηγορώ το υπουργείο υγείας, τον ιατρικό σύλλογο, την μονσάντο,
τούς πολιτικούς, τούς γεωπόνους, τούς παπάδες καί τούς φιλολόγους,
πού απέκρυψαν από τούς Έλληνες αυτές τίς πληροφορίες.

Πηγές Πληροφοριών:
Ιων Μάγγος,
Στρατηγός Αϋφαντής,
κατάστημα Γη Οινος.
ΖΕΑ : ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΖΕΑ : ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

( Triticum dicoccum ) Δείγματα του, βρέθηκαν σε ανασκαφές προϊστορικών οικισμών
σε όλο τον Ελληνικό χώρο με παλαιότερο αυτό της Μικράς Ασίας που χρονολογείται
12000 έτη π.Χ.
Ο Όμηρος αναφέρεται στην καλλιέργεια της ζέας στην Λακωνική πεδιάδα
«πυροί τε ζειαί τʼ ήδ΄ ευρυφανές κρί λευκόν.» ΄


Δέσποζε μέχρι τις αρχές των ιστορικών χρόνων μεταξύ των δημητριακών.
Με το πέρασμα του χρόνου επιλέχθηκαν πιο αποδοτικές και πιο εύκολες
καλλιέργειες δημητριακών, όπως το σιτάρι και το ρύζι. Έτσι η καλλιέργεια
της Ζέας είχε σχεδόν εξαφανισθεί.... Οι πρόγονοι μας γνώριζαν τις σπουδαίες
ιδιότητες του. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν σαν τροφή εκστρατείας .

Η επιστήμη το έχει ανακαλύψει ξανά μετά από έρευνες σαν δημητριακό που
περιέχει 40% μαγνήσιο επιπλέον των άλλων δημητριακών. Η ζέα είναι σημαντική
όχι μόνο για τις ίνες και τα μέταλλα που περιέχει αλλά κυρίως για το μαγνήσιο
που ενεργοποιεί τις ενζυματικές διαδικασίες του μεταβολισμού. Αποκαλείται
μαγνήτης της Ζωής. Το ποσοστό του αμινοξέος λυσίνη που περιέχει είναι
το συστατικό των πρωτεϊνών που αυξάνει την πεπτικότητα τους (δημητριακά ζέας)
.................................
Ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.) αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι παρασκεύαζαν ψωμί
αποκλειστικά από ζέα και περιφρονούσαν το σιτάρι και το κριθάρι.
Ο θεόφραστος (4ος αι. π.Χ.) διακρίνει σαφώς τη ζέα από την όλυρα,
χαρακτηρίζοντας την πρώτη ως το πλέον αποδοτικότερο μεταξύ πολλών
άλλων δημητριακών.
Σύμφωνα, με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο και τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα,
η ζειά (όλυρα) είχε καλλιεργηθεί αποκλειστικά ως το μοναδικό δημητριακό
από τους πρώτους Ρωμαίους στην αρχή της ιστορίας τους και αυτό
αποδεικνύεται και από τη χρησιμοποίηση τους σε όλες τις θρησκευτικές τελετές τους.
Ο γιατρός Γαληνός (2ος αι. π.Χ.) αναφέρει την όλυρα ως το τρίτο σε θρεπτική
αξία δημητριακό μετά το κριθάρι και το σιτάρι, ενώ όπως μας πληροφορεί
ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.Χ.) στην εποχή του ήταν διαδεδομένη μια πανάρχαια
συνήθεια των Ελλήνων και των Ρωμαίων:
η μίξη χονδροαλεσμένων κόκκων ζέας και σιταριού, που λεγόταν “κρίμνον”,
και το οποίο ήταν ένα παχύρρευστο θρεπτικό ρόφημα που ονομαζόταν
“πολτός” (χυλός).


Το διαβάσαμε από το: Ζέα ή Ζειά: Η απαγορευμένη για μας τροφή των αρχαίων Ελλήνων και ο μυστικός βιολογικός πόλεμος... http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/06/blog-post_3649.html#ixzz2Rln6zjll

thivaonline