Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Έγκριση δραστηριοποίησης από την Περιφέρεια για τους πλανόδιους εμπόρους


Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας, ενημερώνει όλους τους κατόχους αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (παραγωγικών και επαγγελματικών) , ότι σύμφωνα με το Ν. 4497/2017, για τη δραστηριοποίηση τους στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο απαιτείται προηγούμενη έγκριση δραστηριοποίησης από την Περιφέρεια, η οποία ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε καθώς και η καταβολή τέλους δραστηριοποίησης .

Με την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το ετήσιο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 60 ευρώ για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
Αίτηση με την οποία θα δηλώνει το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης που επιθυμεί .
Άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου (επαγγελματία ή παραγωγού) σε ισχύ (χορηγείται /ανανεώνεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου ).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του αδειούχου ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ ανανέωση της άδειας είτε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας , Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά ΤΚ 32131 , τηλ. 2261350342).

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα για έγκριση δραστηριοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να καταβάλει στον αρ. 754/540074-04 τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με περιγραφή “ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” και ΙΒΑΝ GR12 0110 7540 0000 7545 4007 404 το αναλογούν τέλος για την έγκριση της δραστηριοποίησης και να προσκομίσει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά) αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης, προκειμένου να παραλάβει την έγκριση δραστηριοποίησης .