Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Απάντησε στον Ευ. Μπασιάκος δίνει ο Αθ. Τσαυτάρης για το κόστος παραγωγής...ΘΕΜΑ:
«Εισροές-Κόστος αγροτικών προϊόντων»

ΣΧΕΤ: 1. Η Ερώτηση 8332/12-3-2013
2. Η Ερώτηση 9516/11-4-2013

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Αναστασιάδης, Δ. Τσουμάνης, Κ. Κοντογεώργος και Ε. Μπασιάκος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της προσπάθειας που καταβάλλεται με στόχο τη μείωση του κόστους των εισροών και των αγροτικών προϊόντων, τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών και την προστασία των καταναλωτών, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προωθεί συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

· Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών......

Το ΥΠΑΑΤ θεσμοθέτησε το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών με το Ν. 3955/2011, προκειμένου να επιτευχθεί:
- Η μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.
- Η ενίσχυση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
- Η μέγιστη δυνατή πιστοποίηση της οικονομικής αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών αλλά και
- Η προστασία των αγροτών κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους.
- Η στατιστική τεκμηρίωση της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα, με σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήματος και του αγροτικού κόσμου.

Προκειμένου, μάλιστα, το Μητρώο να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό προωθούνται σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία εγγραφής των υπόχρεων μέχρι 31/08/2013. Συγκεκριμένα, προωθούνται βελτιώσεις άρθρων του Ν.3955/2011, οι οποίες θα αποσαφηνίζουν πλήρως θέματα, όπως αυτά των προϋποθέσεων εγγραφής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγυήσεων και των συνεπειών μη εφαρμογής του Νόμου, με τελικό σκοπό την εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών, πιστοποιώντας και αξιολογώντας τους εμπλεκόμενους στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και προστατεύοντας, κατ΄ επέκταση, το αγροτικό εισόδημα από παραβατικές και αντίθετες με τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφορές, οι οποίες πλήττουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών.

Παράλληλα, προωθείται από το ΥΠ.Α.Α.Τ., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η διασύνδεση του προαναφερθέντος Ενιαίου Μητρώου με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.), το οποίο τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες πληροφορίες των εγγεγραμμένων στο ΓΕ.Μ.Η. και, εν συνεχεία, να απλοποιηθεί η διαδικασία καταχώρησης εγγραφών των υπόχρεων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων, αποφεύγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την πολλαπλή, για παράδειγμα, αναζήτηση των ίδιων δικαιολογητικών από τους υπόχρεους.

· Στήριξη επενδύσεων

Στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», προβλέπεται η ενίσχυση των επενδύσεων επιχειρήσεων παραγωγής σπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή εγχώριου υλικού καλλιεργούμενων ειδών.

· Ζωοτροφές-ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών

Στο πλαίσιο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, καταβλήθηκε το ποσό των 5 ευρώ/στρέμμα σε όσους ασχολούνται με την σποροπαραγωγή ψυχανθών, ενώ στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2014, το ΥΠΑΑΤ διεκδικεί την ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, ούτως ώστε να αποδεσμευθούν σταδιακά οι κτηνοτρόφοι από τις εισαγωγές ζωοτροφών.

· Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος

Καθιερώνεται ειδικό αγροτικό νυχτερινό τιμολόγιο με στόχο τη μείωση του κόστους του ρεύματος για την άρδευση των αγρών στη διάρκεια των θερινών μηνών, αλλά και την εξοικονόμηση και καλύτερη αξιοποίηση του νερού, ενώ μελετάται η διεύρυνση της πρόβλεψης, ώστε να μπορούν οι αγρότες να χρησιμοποιούν το νυχτερινό τιμολόγιο περισσότερες ώρες.

· Σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ Πετρελαίου

Προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες στήριξης της παραγωγικής διαδικασίας, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από το ΥΠΑΑΤ και το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εξεταστούν εναλλακτικές προτάσεις για τη δυνατότητα θέσπισης αγροτικού πετρελαίου κίνησης με μειωμένη φορολόγηση και ταυτοποίηση δεδομένων για κάθε αγρότη, σε αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος επιστροφής του ΕΦΚ.

· Ίδρυση παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η ίδρυση παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιμών λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων προβλέπεται από το άρθρο 47 του Ν. 4036/2012, του οποίου οι λεπτομέρειες λειτουργίας θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. Για να υλοποιηθεί η ίδρυση του παρατηρητηρίου απαιτείται μία σειρά αναγκαίων ενεργειών και κανονιστικών πράξεων που έχουν, ήδη, δρομολογηθεί. Συγκεκριμένα:
- Απαιτείται η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έτσι ώστε να εντοπιστούν ανά καλλιέργεια τα ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να παρακολουθείται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη υπογραφεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.4036/2012, με το οποίο ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως αρμόδιος φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων.
Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία τα καταστήματα λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με χρήση ειδικών κωδικών, καταχωρούν κάθε λιανική πώληση, με σκοπό τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Κάθε καταχώρηση αφορά τόσο στα στοιχεία του προϊόντος που πωλείται όσο και στα στοιχεία για τη χρήση του προϊόντος (περιοχή, καλλιέργεια κ.ά.). Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία και θα είναι δυνατή η υλοποίηση του προαναφερθέντος παρατηρητηρίου.
- Για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαιτείται όλα τα καταστήματα να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, έχει ήδη υπογραφεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο προβλέπεται ως προϋπόθεση για την άσκηση λιανικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα καταστήματα να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το εν λόγω Π.Δ. βρίσκεται στο ΣτΕ για τυχόν επιπλέον παρατηρήσεις /διορθώσεις.
- Στο εν λόγω Προεδρικό Διατάγμα προβλέπεται, επίσης, η ανάρτηση τιμοκαταλόγου με τις τιμές πώλησης των διατιθεμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η αναγραφή των τιμών λιανικής πώλησης σε κάθε συσκευασία, ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 47 του Ν.4036/2012.
- Τέλος, βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας τροποποίηση του Ν.4036/2012, έτσι ώστε στην εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων να προβλέπεται και η καταγραφή της τιμής κάθε σκευάσματος που πωλείται.

Όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για διακίνηση παράνομων φυτοφαρμάκων, επισημαίνεται ότι με το Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄) “Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις”, αυστηροποιήθηκαν οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και, πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2 του Νόμου, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κυμαίνονται από δέκα έως πενήντα χιλιάδες € (10.000 € - 50.000 €), ενώ, στην περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τα όρια των προστίμων διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου επιβληθέντος.

Το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές άλλων Κρατών – Μελών, την Ευρωπαϊκή Αστυνομία, καθώς και με τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας μας (Σ.Δ.Ο.Ε., ΕΛ.Υ.Τ., Τελωνειακές αρχές, Οικονομική Αστυνομία, κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις κ.ά.) για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης παράνομων φυτοφαρμάκων.

Στο πλαίσιο αυτό, πληθώρα περιπτώσεων έχει εξιχνιαστεί, μεταξύ των οποίων και ένα από τα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά κυκλώματα διακίνησης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι ελεγκτικές αρχές, πέραν της χώρας μας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι:
- Κατά το 2011, ολοκληρώθηκαν σαράντα τρεις (43) υποθέσεις διακίνησης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) και επιβλήθηκαν πρόστιμα 420.500 €.
- Κατά το 2012, ολοκληρώθηκαν σαράντα μία (41) υποθέσεις διακίνησης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) και επιβλήθηκαν πρόστιμα 267.000 €.

Οι κυρωτικές αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Επιπλέον, κάθε απόφαση επιβολής κυρώσεων κοινοποιείται από το ΥΠΑΑΤ, πλέον, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι σε κάθε παραγωγό που διαπιστώνεται κατοχή ή χρήση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επιβάλλονται επιπλέον κυρώσεις (μειώσεις) στις κοινοτικές ενισχύσεις που θα μπορούσε να λάβει, λόγω μη συμμόρφωσης των οριζόμενων στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, τέλος, ότι οι συλλογικές μορφές οργάνωσης (οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί κλπ) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των παραγωγών, που ενισχύει τη διαπραγματευτική τους δύναμη, με στόχο, μεταξύ άλλων, και τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ