Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Αποζημιώσεις σε παραγωγούς για ζημιές από πυρκαγιές το 2009

Τα μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2009 ορίζει η απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης και ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, πρόκειται για δαπάνη ύψους 8 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ισόποση μεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α..
Η δαπάνη αυτή κατανέμεται κατά έτος ως εξής:
Για το έτος 2011  3 εκατ. ευρώ,
Για το έτος 2012 άλλα 3 εκατ. ευρώ και τέλος
Το έτος 2013 τα υπόλοιπα 2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων (προκειμένου για νησιά ίση ή μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων).
Τα κυριότερα άρθρα της απόφασης
Άρθρο 3
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.
Ειδικότερα:
α. Για τη φυτική παραγωγή, όταν η ζημιά επέρχεται στην παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής (φυτικό κεφάλαιο πολυετών καλλιεργειών), το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του συνόλου των ομοειδών ειδών του παραγωγού, με βάση τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.
β. Για το πάγιο κεφάλαιο το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο30% του συνόλου των ομοειδών ειδών του παραγωγού.
γ. Για τον εξοπλισμό των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θερμοκηπίων το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του συνόλου του εξοπλισμού της κάθε μονάδας ή του αγροτεμαχίου.
δ. Για το Ζωικό Κεφάλαιο το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του συνόλου των ομοειδών ειδών του παραγωγού.
Ο υπολογισμός των απωλειών γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένης εκμετάλλευσης (πραγματογνωμοσύνη κατά εκμετάλλευση).
Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Οι κρατικές ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ήτοι:
Ι) Ενισχύσεις για:
1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.
2. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και πλαισιοκυψελών.
3. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού.
Οι κρατικές αυτές ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ και εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση, σύμφωνα με τα άρθρα της απόφασης αυτής.
ΙΙ) Ενισχύσεις για:
1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση). Για λόγους αποφυγής υπεραντιστάθμισης, οι κρατικές ενισχύσεις που αφορούν συμπληρωματική ενίσχυση, λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, καταβάλλονται σε δόσεις και ειδικότερα:
• Η συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια της παραγωγής θα καταβάλλεται για τα καρποφόρα δέντρα σε τέσσερις ετήσιες δόσεις όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση, σε τρεις ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και σε δύο ετήσιες δόσεις για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων,
• Στα αμπέλια ή ακτινίδια η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε τρεις ετήσιες δόσεις για εκρίζωση και επαναφύτευση και σε δύο ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και κοπή των πρωτογενών κλάδων.
2. Απώλεια παραγωγής της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου (ηρτημένη εσοδεία που αποτεφρώθηκε).
3. Καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.
Άρθρο 5
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν καταβάλλονται ενισχύσεις:
1. Σε παραγωγούς που δεν είναι κάτοχοι Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Σε παραγωγούς που κρίθηκαν υπαίτιοι εμπρησμού.
3. Σε παραγωγούς που έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμβίβαστη.
4. Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσονται κατά παράβαση των Νόμων και των Υπουργικών Αποφάσεων.
5. Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από την Εθνική
και Κοινοτική Νομοθεσία διατάξεις περί νόμιμης λειτουργίας τους.
6. Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν το χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης.
7. Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος.
8. Για ζημιές σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη τρίτου μη φυσικού προσώπου.
9. Για ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών αυτών.
10. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι οι ενδεδειγμένες π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους, κ.λπ.
11. Για αιτήματα ενίσχυσης για την αντιστάθμιση ζημιών εφόσον δεν συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την έκταση της ζημιάς (έγγραφα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δ/νσης Δασών).
12. Στους κατόχους γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσής τους σε ασφαλιστικό φορέα για τουλάχιστον έναν κίνδυνο.
13. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης (π.χ. σχέδια βελτίωσης) και δεν έχει παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή ολοκληρώθηκαν και η μονάδα δεν λειτούργησε. Στην περίπτωση που το έργο έχει παραληφθεί, οι δικαιούχοι θα ενισχύονται μόνο ως προς το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής του έργου.
14. Στους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα (π.χ. δάσωση γεωργικών εκτάσεων) για τη ζημιωθείσα παραγωγή ή τα ζημιωθέντα μέσα και εξακολουθούν να επιδοτούνται.
15. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραπλανητικών στοιχείων, που αφορούν σημαντικά στοιχεία της εκμετάλλευσης και ενδεικτικά ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκταση καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης εκμετάλλευσης, κ.λπ.
16. Σε παραγωγούς που αλλοίωσαν την εικόνα της εκμετάλλευσης, με επεμβάσεις εκ των υστέρων.
17. Σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σε σηροτροφικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μανιταριών, σε επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων, σε ιπποστάσια ίππων αθλήσεων και ιπποφορβεία, σε εκμεταλλεύσεις ειδών άγριας πανίδας, σε εκτροφεία θηραμάτων για βρώση, αναψυχή ή αθλητισμό (π.χ. αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού), σε πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
18. Σε όσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία.
19. α. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη λόγω υποβάθμισης της ποιότητας της πρώτης ύλης ή μη διάθεσης των προϊόντων σε συγκεκριμένη εποχή.
β. Σε νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση καταστροφής ή υποβάθμισης της πρώτης ύλης.
20. Σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με εξαίρεση τις Ιερές Μονές και τους Ιερούς Ναούς των πυρόπληκτων περιοχών, σε Νομικά πρόσωπα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο και σε υπό σύσταση Νομικά πρόσωπα.
Άρθρο 6
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις ενισχύσεις λειτουργίας.
2. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 175.000,00 Ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000,00 Ευρώ για τα λοιπά, ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 Ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τα κύρια δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα είναι:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για την ορθότητα εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων του παραγωγού προσκομίζεται φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου.Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα, σε λογαριασμό του δικαιούχου. Για την αποφυγή λαθών θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου, στο λογαριασμό του οποίου ο δικαιούχος δηλώνει ότι θέλει να κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ. Αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, καθώς και φωτοαντίγραφο της σελίδας θεώρησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται η σχετική Βεβαίωση του ΟΓΑ.
4. Φωτοαντίγραφο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
Για τον έλεγχο του εισοδήματος (γεωργικού, ατομικού εξωγεωργικού και συνολικού οικογενειακού) χρησιμοποιούνται τα επίσημα φορολογικά στοιχεία και ειδικότερα το αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2009 ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο και άλλων ετών, κατά περίπτωση.
Εάν ο παραγωγός δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, πρέπει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό (υπεύθυνη δήλωση) με σφραγίδα από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι «παρελήφθη όμοιο» και όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού.
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας.
Το εκκαθαριστικό της Εφορίας του οικονομικού έτους 2009 (εισοδήματα προηγούμενου της ζημιάς έτους) και κατά περίπτωση και εφόσον χρειάζεται και άλλων ετών, για την επιβεβαίωση των αναγραφομένων στο Ε1.
6. Φωτοαντίγραφο των τίτλων κατοχής της εκμετάλλευσης ή της ΑΕΕ.
Η κατοχή της εκμετάλλευσης διαπιστώνεται με την προσκόμιση:
α) Των σχετικών νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας −σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα− συνοδευόμενοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο.
β) Των μισθωτηρίων συμβολαίων.
γ) Της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης – Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
δ) Πληρεξούσιου.
ε) Χρησιδανείου, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέωντέκνων.
Σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης ή αγροληψίας και προκειμένου ο ενοικιαστής ή αγρολήπτης να τύχει της ενίσχυσης ανασύστασης, η μίσθωση των καλλιεργειών μπορεί να αποδεικνύεται:
Α) Με την προσκόμιση πρωτότυπων ή θεωρημένων, από τη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει η εκμετάλλευση, ιδιωτικών συμφωνητικών βεβαίας χρονολογίας, οπωσδήποτε με ημερομηνία μίσθωσης προγενέστερης της ζημιάς και υπολειπόμενη διάρκεια τουλάχιστον πέντε ή δέκα έτη, κατά περίπτωση. Για μακροχρόνια μισθωτήρια, διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα ετών, απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, και θα συνοδεύονται από το αντίγραφο μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
Β) Στην περίπτωση μισθωτηρίων, όπου το μίσθωμα δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο που κάθε φορά ορίζεται αρμοδίως για την υποχρεωτική κατάθεση του μισθώματος στη ΔΟΥ (ισχύον 1.200,00 € ετησίως), θα προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και με ημερομηνία προγενέστερη της ζημιάς.
Γ) Από το έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον δηλώνεται το ποσό του ενοικίου, το οποίο αναλύεται σε συνημμένη κατάσταση και όπου αναγράφονται τα μισθούμενα αγροτεμάχια, το αντίστοιχο καταβληθέν μίσθωμα, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού.
Δ) Στις περιπτώσεις καλλιεργειών όπου η μίσθωση είχε καταρτισθεί προφορικά πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, τότε η προφορική αυτή συμφωνία μπορεί να αποδεικνύεται με ένορκη βεβαίωση των συμβαλλομένων (μισθωτή και εκμισθωτή) ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου.
7. Εφαρμογή ισχύουσας Νομοθεσίας.
− Ενδεικτικά κατά περίπτωση θα ζητούνται:
− Αντίγραφο του κτηματολογίου, όπου υπάρχει.
− Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2009 (ή της τελευταίας αίτησης, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του έτους που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο), όπου αναγράφονται τα στοιχεία των αγροτεμαχίων για τα οποία αιτείται κρατική ενίσχυση.
− Ειδικότερα για ελαιώνες απόκομμα του μητρώου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός (από το χαρτογραφικό υπόβαθρο) των δηλωμένων στο ελαιοκομικό μητρώο αγροτεμαχίων ενώ θα υποβάλλεται και ο αντίστοιχος ορθοφωτοχάρτης (όπως και για όλα τα μητρώα) εφόσον υπάρχουν.
− Για αμπελώνες οι παραγωγοί σταφυλιών θα προσκομίζουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (όπου θα αναγράφεται ο κωδικός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο) και όπου χρειάζεται βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης ότι τηρούν τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις.
− Για το ζωικό κεφάλαιο, αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης.
− Άδειες ίδρυσης, λειτουργίας, οικοδομικές άδειες κλπ. των εκμεταλλεύσεων κατά περίπτωση.
− Εγγύηση του κατασκευαστή προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο.
− Έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, κ.λπ.
8. Ασφάλιση της εκμετάλλευσης.
Εάν η εκμετάλλευση δεν είναι ασφαλισμένη στον ΕΛ.Γ.Α. θα προσκομίζεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να αποδεικνύει ότι η παραγωγή ή κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα για οποιοδήποτε αίτιο.
9. Υπεύθυνη Δήλωση προκειμένου για αποθηκευμένα προϊόντα εξ’ αγοράς.
Υποβολή «Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης», με την οποία συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, αποδείξεις αγοράς, κ.λπ.) με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς οπωσδήποτε προγενέστερης της ζημιάς, όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα και οι ζωοτροφές προέρχονται εξ’ αγοράς. (Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού συγγενείας δεν λαμβάνονται υπόψη για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων).
10. Υπεύθυνη Δήλωση.
Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι θεωρημένα από αρμόδια αρχή ή ευκρινή φωτοαντίγραφα συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των εγγράφων (δεν ισχύει για τους τίτλους κατοχής), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.