Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Υπ. Υγείας: Πως οι Δήμοι επιβάλλουν κυρώσεις σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εγκύκλιος)Αναφορικά με την επιβολή προστίμων σε Κασταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την επικράτεια, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία σημειώνει:

«Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας
όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά
δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/ 1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς
διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι “Τα άνευ αδείας
λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι)
αυτεπαγγέλτως”


Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού
ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα:
Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα
προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση
τροφίμων.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή
αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους).
Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.Ε). στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ