Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ


Ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας ενημέρώνουν ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 20124/8-6-2012 (ΦΕΚ 1828/8.6.2012 τεύχος Β) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους μπορούν να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με το Ν.4038/2012 αρ3, παρ8, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν4047/2012 αρ5, παρ9. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 29/2/2012 και εφόσον το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 Ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 Ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το αργότερα μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ