Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας


Σας προσκαλούµε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας , που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαµία ), µε τα ακόλουθα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης :.......

ΘΕΜΑ 1 ο: Καθορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Οίτης .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε. κ. Ηλίας Σανίδας .

ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση Προθεσµίας Λήξης Προγραµµατικής Σύµβασης έργου : “ Τοπογραφική και
Αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας και του κατακείµενου οικοδοµικού υλικού ”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Εύβοιας κ. Γ. Μάρκου .
ΘΕΜΑ 3 ο:Λύση της σύµβασης της µελέτης « Μελέτη Πράξης Εφαρµογής του Πολεοδοµικού
Σχεδίου Επέκτασης πόλεως Άµφισσας ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΠΕ .ΧΩ .Σ. Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Τερζής .
ΘΕΜΑ 4 ο: Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Προγραµµατική Σύµβαση για την εκτέλεση του έργου « ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 5 ο: Έγκριση 1 ο Σταδίου Μελέτης « ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΣΟΣ ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Τάκης Γεώργιος .
ΘΕΜΑ 6 ο: Αλλαγή µελών και γραµµατέα στην πενταµελή επιτροπή τοποθέτησης πωλητών σε κενές ή νέες θέσεις λαϊκών αγορών .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Εύβοιας κ. Νικόλαος Πέππας .
ΘΕΜΑ 7 ο: Ανασυγκρότηση Επιτροπής τοποθέτησης πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας κ. Κων /νος Τσακωνίτης
ΘΕΜΑ 8 ο: ∆ιαγραφή πωλητή από θέση Λαϊκής Αγοράς Ν. Φωκίδας .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας κ. Ηλίας ∆ηµητρέλος .
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση έργων Συλλογικής Απόφσαης ΣΑΕΠ 766 έτος 2013, Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 10 ο: Έγκριση 1 ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος από πιστώσεις Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων ( Κ.Α.Π) έτους 2013. ( Αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας , Εύβοιας & Ευρυτανίας )
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 11 ο: Έγκριση 1 ης Τροποποίησης χρηµατοδότησης Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων ( Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Π.∆.Ε. ( ΣΑΕΠ 066). ( Αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας , Εύβοιας , Ευρυτανίας & Βοιωτίας ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 12 ο: Ένταξη νέων έργων στην ΣΑΕΠ 466 που αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 13 ο: Τροποποίηση πιστώσεων και προϋπολογισµού έτους 2013 για έργα των συλλογικών αποφάσεων ΣΑΕΠ 056/3 και ΣΑΕΠ 056/2.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 14 ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 056/8,
ΣΑΝΑ 045/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Π∆Ε 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 15 ο: Έγκριση Κατάρτισης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ 009, ΣΑΜ 009, ΣΑΕ 409,
ΣΑΕ 056, ΣΑΜ 056, ΣΑΕ 540 και ΣΑΜ 540, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης .
ΘΕΜΑ 16 ο: Έγκριση Απολογισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικ . έτους 2012..
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος .
ΘΕΜΑ 17 ο: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού οικ . έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ