Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Η αλήθεια για τα αγροτικά προϊόντα της Θήβας ( Ερωτηση Μπασιάκου)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522
Αθήνα,13/6/2013
Αριθμ. Πρωτ. : 1034
Προς:
Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ:

«Δημοσιεύματα για τα αγροτικά προϊόντα Θήβας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 10635/16-5-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας πληροφορούμε τα εξής :

Ο ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας, σχεδίασε και υλοποίησε, το έτος 2011, ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Επίσημου Ελέγχου λαχανικών για βαρέα μέταλλα. Ο συνολικός αριθμός των ελέγχων ανήλθε σε 320 και αφορούσε στον προσδιορισμό μολύβδου, καδμίου, νικελίου και χρωμίου. Συγκεκριμένα, έγινε δειγματοληψία και ανάλυση σε 85 δείγματα καρότου, 113 δείγματα πατάτας και 122 δείγματα κρεμμυδιών. Από τα εν λόγω λαχανικά, 65 δείγματα καρότου, 39 πατάτας και 86 κρεμμυδιών είχαν ληφθεί από την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου της Θήβας.

Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προέκυψε ότι υπήρχε πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά στο μόλυβδο και στο κάδμιο, για τα οποία υπάρχουν μέγιστα επιτρεπτά όρια. Για το νικέλιο και το χρώμιο, για τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο μέγιστα επιτρεπτά όρια, παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις των επιπέδων τους ανάμεσα στις περιοχές δειγματοληψίας, χωρίς ωστόσο τα επίπεδα αυτά να συνιστούν παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Το σημαντικότερο δε στοιχείο που προέκυψε από το εν λόγω πρόγραμμα, είναι η απουσία εξασθενούς χρωμίου στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης που εξετάστηκαν. Βάσει αυτού του δεδομένου και σε συνδυασμό με τις θέσεις όλων των επιστημόνων που συμμετείχαν σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον ΕΦΕΤ στις 26 Ιανουαρίου του 2012, διαμορφώθηκε η θέση που αποτέλεσε και το συμπέρασμα της σύσκεψης «ότι τα τρόφιμα που εξετάστηκαν είναι ασφαλή για τους καταναλωτές».

Περισσότερες πληροφορίες για το ανωτέρω πρόγραμμα, τα αποτελέσματά του, καθώς και τα συμπεράσματα της σύσκεψης που έγινε για την αξιολόγηση αυτών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/library/plans-expos/programma.pdf.

Σημειώνεται ότι, τα εν λόγω συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν και σε Δελτίο Τύπου(http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=570) στις 2 Φεβρουαρίου του 2012. Επί του παρόντος, δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις που να διαφοροποιούν τη θέση του ΕΦΕΤ για το συγκεκριμένο θέμα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, επειδή δεν υφίστανται μέχρι στιγμής θεσμοθετημένα όρια για το νικέλιο και το χρώμιο, όπως προαναφέρθηκε, ο ΕΦΕΤ υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) αίτημα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την επικινδυνότητα στην ανθρώπινη υγεία από την παρουσία των εν λόγω βαρέων μετάλλων στα τρόφιμα. Η EFSA έχει ήδη συγκροτήσει ομάδα εργασίας, η οποία μεριμνά για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση και το χρονοδιάγραμμα που έχει καθορίσει για την έκδοση των δυο γνωμοδοτήσεων έχει καταληκτική ημερομηνία για μεν το νικέλιο την 31η -12-2014, για δε το χρώμιο την 31η -12-2013.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζει τη διενέργεια ελέγχων, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των τροφίμων που διακινούνται στην ελληνική επικράτεια με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, με γνώμονα την προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο