Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Ευκαιρίες για ανέργους στη Βοιωτία
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στην πράξη που υλοποιείται στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
με τίτλο: ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
στο πλαίσιο της δράσης 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του ύ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Ανοιχτοί δρόμοι στην κοινωνική οικονομία»
ΚΑΛΕΙ
Ανεργους/ες, εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας και ειδικότερα αυτούς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Μακροχρόνια άνεργους/ες άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: Ως μακροχρόνια άνεργοι/ες, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργα για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια: Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ' έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (για το Οικονομικό έτος 2011 που αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010) και το οποίο ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591 ευρώ ανά άτομο και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προαναφερθείσα Πράξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες – ωφελούμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση Υποψηφίου για τη συμμετοχή στην πράξη, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει ο κάθε ωφελούμενος/η τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 μέχρι 13.00.

1. Στο Δήμο Λιβαδειάς ( Σοφοκλέους 15, 4ος Όροφος) κα Μαρίνα Κριμπά τηλ. 22613-50841
2. Στο Δήμο Θήβας ( Κύπρου 3, 1ος Όροφος ) κα Μαρία Φουστανελλά τηλ. 22623-50652
Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στα προαναφερθέντα γραφεία μέχρι και την 1η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την Πρόσκληση και την Αίτηση στην ιστοσελίδα: www. asviotonsympraxi.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Σ.
Παπαγγελής Νικόλαος