Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπ ́ αριθμ. 134/30.05.2017 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

γνωμοδότησε, ότι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε νομίμως

συστάθηκε και λειτουργεί.

Πιο συγκεκριμένα το Ε ́ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους γνωμοδοτεί ομόφωνα, ως ακολούθως :

Η σύσταση της ανώνυμης εταιρίας «Περιφερειακός Φορέας


Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία

Ο.Τ.Α» είναι νόμιμη και η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τον καθολικό

διάδοχο και υπεισέρχεται στην περιουσία, τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις του προϋφιστάμενου υπό ν.π.δ.δ Περιφερειακού

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας όσο και των συγχωνευόμενων, πριν και μετά της σύστασης της

ανώνυμης εταιρείας, τοπικών φορέων.

Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ ζητήθηκε από το

Υπουργείο Εσωτερικών με το έγγραφο υπ. αριθ. 32744/18.09.2015, μετά

τα έγγραφα της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης

και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής

Γραμματείας Συντονισμού Αποβλήτων, ότι η μετατροπή του

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη

Εταιρεία των Ο.Τ.Α δεν είναι νόμιμη.

Είχε προηγηθεί η υπ ́ αριθ. 3/2017 απόφαση της 7μελούς μείζονος

σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η υπ ́ αριθ. 923/2017 απόφαση

του Ε ́ Τμήματος της 7μελούς μείζονος σύνθεσης του Συμβουλίου της

Επικρατείας, όπου ομόφωνα και τελεσίδικα αποφάσισαν ότι ο

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας νομίμως

μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α και λειτουργεί.