Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από το "χαράτσι" του 2013
Την μερική ή ολική απαλλαγή τους από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) του 2013, μπορούν να ζητήσουν από τις εφορίες της χώρας άνεργοι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία και όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Εναλλακτικά, έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την εξόφληση του «χαρατσιού» σε πολύ περισσότερες δόσεις, αναφέρει το Euro2day.gr

Όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, οι εναλλακτικές αυτές δυνατότητες παρέχονται: σε κάθε φορολογούμενο που λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων αδυνατεί να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του.

Για να διεκδικήσει ένας φορολογούμενος μερική ή ολική απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Α. του 2013 ή την εξόφλησή του σε πολλές δόσεις θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις:

1. Το ετήσιο εισόδημά του κατά το έτος 2012 να μην έχει υπερβεί τις 6.000 ευρώ εάν είναι άγαμος ή τις 8.000 ευρώ αν είναι έγγαμος. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο του αιτούντος, το ισχύον κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

2.Το ακίνητο, για το οποίο ζητά την απαλλαγή, να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ίδιο ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο τέκνο και αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών,

3.Ο αιτών, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα τέκνα τους να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην αυτού για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία,

4. Η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ.

5. Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο

Επιπλέον, αναφέρει το Euro2day.gr, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική δυσκολία, προσκομίζοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περιουσιακή του κατάσταση και το επίπεδο των διαθεσίμων πόρων.

http://www.neakriti.gr