Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Κίνημα πολιτών για την Αναγέννηση του Δήμου Θηβαίων


thivapress-news

Στις σημερινές κοινωνίες, οι εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία έχουν μεταβάλλει την πορεία των υφισταμένων οικονομικών και πολιτικών συστημάτων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα προσθέτουν ένα σημαντικό αριθμό νέων μεταβλητών που καθορίζουν την εξέλιξη των προαναφερθέντων συστημάτων. Ο μεγάλος αριθμός μεταβλητών δημιουργεί μια ακολουθία από απρόβλεπτα και μη συμβάντα, τα οποία ανατρέπουν ιδεολογίες, παραδοχές και στερεότυπα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις των υπαρχόντων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων γίνονται πολύ πιο έντονες.
Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις των ευνομούμενων ευρωπαϊκών κρατών εφήρμοσαν επιτυχώς τις αρχές του κεϊνσιανισμού καταφέρνοντας να συνδυάσουν την παραγωγικότητα με τον ανταγωνισμό και την προστατευμένη απασχόληση. Την ίδια γραμμή πλεύσης ακολούθησαν και οι κυβερνήσεις του ευρωσοσιαλιστικού μετώπου των δεκαετιών ’70 και ’80, εμπεδώνοντας σε σημαντικό βαθμό την σοσιαλδημοκρατία.Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989 αναδύεται ο αμερικανικός μονοπολισμός που κυριαρχεί για περίπου δύο δεκαετίες. Από το 2008, ένα διαφαινόμενος πολυπολισμός είναι πλέον στα σκαριά με εμφανείς και αφανείς διεργασίες. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την αναγκαία πολιτική ενοποίηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τόσο τα χρέη και τα ελλείμματα της όσο και τον ανταγωνισμό που προέρχεται από τους πόλους του προαναφερθέντος νέου πολυπολικού σχήματος.

Η Ελλάδα στην κορυφή του παγόβουνου των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της έλλειψης ανταγωνισμού, αναζητεί εδώ και πέντε περίπου χρόνια ύφεσης ένα νέο πλαίσιο αξιών, θεσμών, πολιτικών αλλαγών, κρατικοδιοικητικής οργάνωσης, παραγωγής, παραγωγικότητας και ανάπτυξης . Το Ελληνικό Έθνος βιώνει μια από τις ταπεινότερες και τραγικότερες κρίσεις σε καιρό ειρήνης από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους. Οι τοπικές κοινωνίες εγκλωβισμένες μέσα σε αυτά τα διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια, αδυνατούν προς το παρόν να αυτό-οργανωθούν ως κοινότητές αποκεντρωμένες και αυτό-συντήρητες.

Οι προκλήσεις λοιπόν που αναδύονται στην παρούσα φάση χρήζουν άμεσων απαντήσεων μέσα στο μικρό προαναφερθέν παράθυρο που το διεθνές σύστημα παραμένει αμετάβλητο και μας επιτρέπει να επηρεάσουμε. Συγκεντρωτικά και σε ένα γενικευμένο πλαίσιο, αυτές οι προκλήσεις είναι:
(1) Οι ραγδαίοι ρυθμοί της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, ιδιαίτερα στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
(2) Η αλληλεξάρτηση των εθνών-κρατών και των υπερεθνικών σχηματισμών μέσα στο διεθνοποιημένο πλαίσιο κανόνων που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση.
(3) Ο ριζικός μετασχηματισμός των σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, η απασχόληση και οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες.
(4) Ο αφανής παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος και ο σκληρός ανταγωνισμός των νέων αναδυόμενων πόλων για πρόσβαση στους διαρκώς μειούμενους φυσικούς πόρους, καθώς και για την ηγεμονία σε αυτή την νέα φάση του παγκόσμιου καπιταλισμού.


Μέσα στις διεθνείς μεταβολές και την ύφεση, το τετράπτυχο Αγορά-Κράτος-Ιδεολογία-Δημοκρατία βρίσκεται σε αβεβαιότητα και ανισορροπία. Σε ένα κεφαλαιοκρατικό σύστημα, η Αγορά στηρίζεται στον ατομικισμό και την ανταγωνιστικότητα. Το Κράτος ως συντεταγμένο σύστημα θεσμών λειτουργεί εξισορροπιστικά στα συμφέροντα, τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις πολιτών, κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών τάξεων. Οι Ιδεολογίες κινούνται μεταξύ Κράτους και Αγοράς προσπαθώντας να επιλύσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν τις κοινωνίες χαράζοντας ένα πλαίσιο σκέψης και κανόνων για την αντιμετώπιση τους. Τέλος, η Δημοκρατία ως πολίτευμα δηλαδή ως τρόπος πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας στηρίζεται στις αρχές της Ελευθερίας, της Λαϊκής κυριαρχίας , της Πλειοψηφίας και του Κράτους Δικαίου. Η αρχή της πλειοψηφίας έχει ισχύ σε όλα τα μορφώματα πολιτικής οργάνωσης όπως τα κόμματα, τα συνδικάτα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Κράτος Δικαίου διασφαλίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη Δικαστική προστασία και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) ως θεμελιώδης πολιτειακός θεσμός στηρίζεται στις ανωτέρω αρχές της Δημοκρατίας, στα νέα δεδομένα που ανακύπτουν δυναμικά και τροποποιούν κάθε δεδομένη κατάσταση, καθώς και σε άλλους άξονες που ρυθμίζουν την λειτουργία των τοπικών κοινωνιών στην ολότητα τους. Οι κύριοι άξονες της ΤΑ είναι οι εξής:
1) Η πολιτική αυτονομία στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων νομιμότητας.
2) Η αυτοδιοίκηση στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
3) Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και των δράσεων.
4) Η οικονομική αυτοτέλεια μέσω των προβλεπομένων κρατικών και ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων, καθώς και η αξιοποίηση των τοπικών πόρων και των δημοτικών περιουσιακών δεδομένων.
5) Η χωροθεσία και η χωροταξία των δράσεων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς και άλλων οικιστικών στοιχείων που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
6) Η περιβαλλοντική και οικολογική προστασία.
7) Η τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.
8) Η κοινωνική αλληλεγγύη για την προστασία των αδυνάτων και των αναξιοπαθούντων.
9) Η ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας με την ίδρυση δημοτικών ιατρείων και άλλες δράσεις
10) Ο αθλητισμός, η παιδεία και ο πολιτισμός.
11) Η γραφειοκρατική και διοικητική αποτελεσματικότητα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.
12) Η αμεσότητα στην λύση των κοινωνικών προβλημάτων.
13) Η επικουρία και ο εθελοντισμός.
Με το Κίνημα προωθούμε την συμμετοχή των πολιτών στα Κοινά, τον δημοκρατικό διάλογο, την σύνθεση θέσεων, απόψεων και ιδεών και τον πλουραλισμό χωρίς δογματισμούς. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο έχουμε τον άνθρωπο, την ελευθερία, την δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την τιμιότητα, την αλληλεγγύη καθώς και την ευημερία και ευτυχία της κοινωνίας μας. Ο διεφθαρμένος κρατισμός, η κρατικοδίαιτη οικονομία, οι πολιτικές δημιουργίας ελλειμμάτων και χρεών, ο αντιπαραγωγικός οικονομισμός και ο άνευ κόπων ευδαιμονισμός έχουν τελέιώσει και δεν μας εκφράζουν. Η παρούσα φτώχεια, η ανεργία και η δυστυχία οφείλονται σε αυτές τις εφαρμοσθείσες πολιτικές που βασίζονται σε κάποιες ιδεολογικές παραδοχές. Απαιτούνται νέες αξίες, αρχές και κανόνες. Χρειάζεται νέα στοχοθέτηση και σχεδιασμός για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Χρειάζεται κατανόηση των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και εθνικών γεγονότων και μεταβολών. Χρειάζεται τόλμη, όραμα και φαντασία. Ειδικά για τον Δήμο Θηβαίων:
1) Καταγραφή όλων των δημοτικών στοιχείων και παραγωγικών δεδομένων του. Μελέτη αξιοποίησης τους.
2) Χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του (‘Ψηφιακός Δήμος’)
3) Αξιοποίηση και ανάδειξη του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.
4) Ανασυγκρότηση όλων των διοικητικών και οικονομικών δομών του.
5) Ανόρθωση του αγροτο-κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα, της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και της τοπικής αγοράς με εθνικές και διεθνείς διαστάσεις.
6) Αναζήτηση νέων πόρων για την οικολογική προστασία. Πολιτιστική ανασύνταξη, ποιοτική εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για όλους τους πολίτες, καλλιέργεια αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων, παιδεία και ήθος.
7) Ανάδειξη της Θήβας ως παγκόσμιου μυθολογικού, προϊστορικού, ιστορικού και αρχαιολογικού τόπου.
Θηβαϊκός θεατρικός κύκλος.
Πλαταιές, Λεύκτρα, Κιθαιρώνας, Υλίκη, Ευβοϊκός και Κορινθιακός κόλπος, Ασωπός. Σύνδεση του Δήμου Θηβαίων με τους άλλους Δήμους της Βοιωτίας.
Τανάγρα, Σχηματάρι, Οινόφυτα, Δερβενοχώρια.
Αλίαρτος, Θεσπιές, Άσκρη, Πέτρα, Ελικώνας, Κοιλάδα των Μουσών.


Ορχομενός, Ακραιφνία,
Λιβαδειά , Χαιρώνεια, Κωπαϊδα, Βοιωτικός Κηφισός.
Αράχωβα , Δίστομο, Παρνασσός.
Σύνδεση Σπάρτης-Θήβας-Λεύκτρων, Επιδαύρου-Καβιρείων-Δελφών,
Αργολίδας-Βοιωτίας.
Διασύνδεση του νέου Μουσείου Θήβας με όλους τους μυθολογικούς, αρχαιολογικούς, ιστορικούς, μνημειακούς και μουσειακούς χώρους του Δήμου Θηβαίων, της Βοιωτίας και ολόκληρης της Ελλάδας.
Ενοποίηση αυτών.
Εικονική αναπαράσταση και σύνδεση με τον Ελληνικό και Παγκόσμιο Πολιτισμό.
Τουριστική αξιοποίηση.
Συσχέτιση αυτών με τις υπόλοιπες παραγωγικές κι αναπτυξιακές παραμέτρους του Δήμου Θηβαίων και της Βοιωτίας.
Το Κίνημα Πολιτών έχει σκοπό να προωθήσει και να υλοποιήσει τις ανωτέρω ιδέες και θέσεις τις οποίες αποκαλούμε συγκεντρωτικά στο εξής ‘Βοιωτικό Όραμα’. Η υλοποίηση του οράματος αυτού θα ξεκινήσει αρχικά από την Θήβα και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλο τον νομό. Οι κινητήριες αρχές και αξίες του οράματος αυτού εκφράστηκαν στον παρελθόν από τον αείμνηστο Νομάρχη Βοιωτίας Ιωάννη Σταμούλη. Εμείς απλά εμπνεόμαστε από τις βαθυστόχαστες ιδέες, σκέψεις και δράσεις αυτού του ανθρώπου, οι οποίες αποτελούν πρότυπη και κινητήρια παρακαταθήκη. Η ‘πόλις-κράτος’ της θήβας διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο κατά την Μυκηναϊκή περίοδο, την κλασσική αρχαιότητα, την Βυζαντινή και την Φραγκοκρατική περίοδο, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821. Αυτόν τον διευρυμένο Δήμο Θηβαίων ως ανοιχτή πόλη-κράτος θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε και να αναδείξουμε με τα σημερινά δεδομένα, καθιστώντας τον πρότυπο οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας.