Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Αυστηροί έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία της Βοιωτίας


«Eντολή Αντιπεριφερειάρχη Γ. Μουλκιώτη, για
αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους
στα κυλικεία και τους χώρους των σχολείων
της Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»

Εντολή για διενέργεια ελέγχων ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γ. Μουλκιώτης. Όπως τονίζεται, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, θα προβεί σε εντατικούς ελέγχους στο σύνολο των σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων και κατηγοριών, δημοσίων, ιδιωτικών, βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με στόχο να διαπιστωθεί, αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα κυλικεία και γενικότερα στις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων.
Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η υγεία των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων στα κυλικεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων, καθώς και στο κατά πόσο τα κυλικεία τηρούν την νέα υγειονομική διάταξη, σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη και στο κατά πόσο συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στην διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Στις περιπτώσεις που, κατά τη διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων διαπιστωθούν παραβάσεις ή παραλήψεις, θα εφαρμόζεται με αυστηρότητα η ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία, προς κάθε κατεύθυνση, με την επιβολή κυρώσεων, με στόχο πάντα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ