Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Συνήγορος Πολίτη:

 προβλήματα στη διεκπεραίωση από τράπεζες των διαδικασιών ένταξης επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ
Σοβαρές παραλείψεις και προβλήματα διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη από πλευράς της διοίκησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και ειδικότερα στη δράση «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε πόρισμά της η ανεξάρτητη αρχή, πολίτης κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι καθυστέρησε υπέρμετρα και με ελλιπή αιτιολογία η ένταξή του στο προαναφερθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα».
Όπως σημειώνεται στο πόρισμα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης που εντάσσεται στο πρώην υπουργείο Ανάπτυξης εκχώρησε τμήμα των αρμοδιοτήτων της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Το ΤΕΜΠΜΕ, μεταξύ άλλων, όφειλε να συγκεντρώσει, αρχειοθετήσει, ελέγξει και αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις των πολιτών. Το ΤΕΜΠΜΕ με τη σειρά του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του χρησιμοποίησε ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες συγκέντρωσαν τις αιτήσεις και επέλεξαν ποιες τελικά θα αποσταλούν στο ΤΕΜΠΜΕ.
Επισημαίνεται δε ότι «λόγω εξάντλησης των κονδυλίων, χορηγήθηκε επιδότηση επιτοκίου σε επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις είχαν εγκριθεί από τις τράπεζες και παραληφθεί από το ΤΕΜΠΜΕ μέχρι και την 08-04-2009. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη Β΄ Φάση, η οποία περιλαμβάνει μόνον εγγυοδοσία και όχι επιδότηση επιτοκίου».
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο, επειδή ιδιωτική τράπεζα, με την οποία είχε συμβληθεί το ΤΕΜΠΜΕ, επικαλέστηκε φόρτο εργασιών και καθυστέρησε τρεις μήνες τη διεκπεραίωσή της. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η επιχείρησή του να ενταχθεί στη Β΄ Φάση, δηλαδή δεν του χορηγήθηκε άτοκο δάνειο, αλλά θα χρειαστεί τελικώς να καταβάλει τους αναλογούντες τόκους και λοιπά έξοδα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από εξέταση όλων των στοιχείων διαπίστωσε τα εξής:
  • παραβίαση της αρχής της ισότητας των πολιτών ενώπιον της δημόσιας υπηρεσίας, η οποία οφείλει να χορηγεί παροχές χωρίς διακρίσεις.
  • Την αντικειμενική ευθύνη των δημόσιων νομικών προσώπων από τις ζημιογόνες ενέργειες των ιδιωτών στους οποίους ανατίθεται μέρος της διαδικασίας και χρησιμοποιούνται έτσι ως προστηθέντες ή βοηθοί εκπλήρωσης (άρ. 334 και 299 του Αστικού Κώδικα).
  • Και οι ιδιώτες τρίτοι υποχρεούνται να σέβονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών, σύμφωνα με την αρχή της τριτενέργειας (άρ. 25§1 Συντάγματος). Η χρησιμοποίηση ενδιάμεσων ιδιωτών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Κράτους δημιουργεί σχέσεις ιδιωτών, εκεί όπου παραδοσιακά θα έπρεπε να είναι σχέσεις Κράτους-πολίτη, καθώς το ένα μέρος, ο ενδιάμεσος τρίτος (εν προκειμένω μια ιδιωτική τράπεζα) εκπροσωπεί και αντικαθιστά το Κράτος.
Τέλος, η αρχή υποστήριξε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε, αφενός να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους και αφετέρου να προβλεφθούν διαδικασίες προσφυγής ενώπιον του ΤΕΜΠΜΕ σε περίπτωση παραβίασης τους από τις τράπεζες.