Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Πολλαπλές προϋποθέσεις και όροι για παράταση από την ΔΕΗ

των συμβάσεων σύνδεσης Φ/Β σταθμών των επαγγελματιών αγροτών.
Σύμφωνα με την πρόσφατη (22.07.2011) 7η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 οι επαγγελματίες αγρότες που αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (καθυστέρηση έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών για την οποία είχε εγκαίρως υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία, καθυστέρηση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. εφόσον απαιτείται, καθυστέρηση έκδοσης επιστολής κατ΄ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας κ.λ.π.), θα μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής.
Σύμφωνα με την πρόσφατη (22.07.2011) 7η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 οι επαγγελματίες αγρότες που αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (καθυστέρηση έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών για την οποία είχε εγκαίρως υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία, καθυστέρηση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. εφόσον απαιτείται, καθυστέρηση έκδοσης επιστολής κατ΄ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας κ.λ.π.), θα μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής.
Στις περιπτώσεις αυτές οι Συμβάσεις Σύνδεσης θα προβλέπουν προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης. Μετά την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ανωτέρω, οι συμβάσεις θα ενεργοποιούνται και τότε η ΔΕΗ θα προχωρά στη μελέτη και κατασκευή των έργων σύνδεσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκάστοτε εξάμηνης διάρκειας ισχύος των Προσφορών Σύνδεσης που εκδόθηκαν σε ημερομηνίες μεταγενέστερες της 31ης Ιανουαρίου 2011 ή θα εκδοθούν εφεξής, χωρίς την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης με έναν από τους δύο ανωτέρω τρόπους, οι Προσφορές Σύνδεσης θα παύσουν να ισχύουν και οι σχετικοί φάκελοι θα τεθούν στο αρχείο χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ομοίως θα λύονται αυτομάτως και χωρίς άλλη ειδοποίηση οι Συμβάσεις Σύνδεσης που θα συναφθούν χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης μετά την άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας και οι σχετικοί φάκελοι θα τίθενται στο αρχείο. Στις περιπτώσεις αυτές οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για τις αιτήσεις επαγγελματικών αγροτών των οποίων οι Προσφορές Σύνδεσης έχουν ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 31η Ιουλίου 2011, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσέλθουν για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης μέχρι την 1η Αυγούστου 2011. Σε διαφορετική περίπτωση οι Προσφορές Σύνδεσης θα παύσουν να ισχύουν και οι σχετικοί φάκελοι θα τεθούν στο αρχείο χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Δείτε όλη την 7η ανακοίνωση της ΔΕΗ, πιέζοντας εδώ: